حمایت و اتصال

آیا به تازگی به سوئد آمدیده اید؟
آیا در جستجوی شغل هستید یا در پی ادامه تحصیل؟
پس به محل درست مراجعه نموده اید. شرکت هیرو ارتقای ظرفیت راهنمایی و حمایت در زمینه پیدا کردن یک کار یا تحصیل که دقیقا با شرایط شما مطابقت داشته باشد را از طریق خدمات،حمایت و اتصال در خدمت شما عرضه می دارد.
ما تلاش اعظمی می نماییم تا شغل ها و آموزش ها که با تجربیات و شایستگی تان مطابقت داشته باشد و برای نیاز مندی های کنونی تان مناسب باشد، جستجو می نمائیم.
ما راه حل های کاملا مناسب برای شما به عنوان یک فرد، ایجاد می نمائیم و اطمینان حاصل می نمائیم که با در نظر داشته خواسته های تان در محل و شرایط درست قرار بگیرید.
ما کارکنان شرکت هیرو،دارای سابقه کاری و ارتقای ظرفیت وسیع در عرصه همکاری با مردم
جدیدالورود در سویدن می باشیم.
ماشرایط هر فرد را همواره مورد ملاحظه قرار می دهیم و خود را با نیاز مندی های فرد و فق  تطابق می دهیم،و این کار مارا ممتاز و برتر می گرداند.برای ما مهم است تا یک شغل یا آموزش دارای مطابقت به شرایط شما را میسر نمائیم و برای شما امکاناتی مساعد سازیم،تا شما از رضایت کامل بهره مند باشید و ظرفیت خود را ارتقا دهید.
ما فقط با شرکت ها و موسسات تحصیلی ارتباط جدی داریم.
درصورتیکه شما خواهان یک کار یا پرداختن به تحصیل باشید، شرکت ما دارای قابلیت بوده تا زمینه برای برآوردن آرزو های تان را مساعد سازیم.
راهنمایی در زمینه کسب و کار
ما کارکنان شرکت هیرو ارتقای ظرفیت با شرکت ها در حوزه ورشته های مختلف در تماس می باشیم و از شما در راستای اتصال با کار فرمایان جدی که به کارگران ضرورت دارند،حمایت می نمائیم.
ما شمارا با شغل های مناسب متصل می نمائیم، و شمارا به شرکت ها معرفی می کنیم و در این قسمت شمارا رهنمائی می نمائیم.
ما در زمینه نایل شدن به کار آموزشی غرض زمینه سازی، جهت یافتن یک کار و ایجاد امکانات آینده از شما یاری می کنیم.
شرکت ارتقای ظرفیت هیرو تا زمانی از شما همراهی می کند تا وقتیکه به شغل مورد آرزوی تان نایل شوید.
ما از طریق موارد ذیل از شما یاری می نمائیم.

*درک خواسته ها و ظرفیت های تان.
* جمع آوری دانش وظرفیت تان.
*اتصال مسلکی: جستجو و پیداکردن یک شغل.
*ترتیب و تنظیم آماده سازی قبل از مصاحبه استخدام.
*آموزش اساسی کامپیوتر.
*ایجاد تماس با
CV معرفی نامه شرکت ها و توسعه شبکه ارتباطات.
*الهام بخشیدن توسط سیر علمی و سیمینار ها.
*تنظیم و ترتیب دوره های آموزشی مربوط.

آیا علاقمند و خواهان معلومات بیشتر هستید؟
لطفا توسط شماره تیلفون یا متبادلا توسط ایمیل با ما ارتباط بگیرید 70 57 20-08
Info@herokompetens.se

فعالیت آن شرکت ارتقای ظرفیت دارای تجربه وسیع در زمینه همکاری با افراد جدید الورودبه سویدن است و ساحه تمامی سلسله روند استقرار و جایگزینی راکه عبارت از کمپ پناهندگان، آموزش، ارتقای ظرفیت و خدمات ترجمه است احاطه می کند .
ترویج تنوع، کاهش زمان جایگزینی و استقرار و محافظت از شایستگی های افراد تازه وارد از جمله تصور های است که شرکت هیرو خواهان دستیابی به آن است.
روشن فکری، صداقت به کار و مساوات میان انسان ها فعالیت ما را متمایز می کند.


Dela: