ደገፍን ምጽማድን

ናብ ሃገረ ሽወደን ቁሩብ ግዜ ይገብር ዲኻ መጺእካ? ናይ መንበሪ ፍቓድ ኣሎካ’ዶ፣ ከምኡ’ውን ስራሕ ክህልወካ ትደልይን ትምህርቲ ክትጅምር ትደልይን’ዶ?
ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ናብ ቅኑዕ ቦታ መጺእካ ኣለኻ። ሀሮ ብቕዓት፣ ንኣብ ሽወደን ሓድሽ ዝኾንካ ብቕልጡፍ፣ ዝሰማመዓካ ቅኑዕ ስራሕ ወይ ትምህርትታት ብኣገልግሎት ናይ ደገፍን ምጽማድን፣ መምርሒን ደገፍን ክህብ ይኽእል እዩ። ንተመክሮታትካን ብቕዓትካን ከምኡ’ውን ነቲ ህልው ኣድላይነት ዝጻመድ ስራሓት ወይ ትምህርትታት ንኽንረክብ ዓብይ ክብደት ኢና እንህቦ። ነዓኻ ከም ባእታ ዝሰማማዕ መፍትሒታት ንቐርጽ፣ ከምኡ’ውን ኣብ ቅኑዕ ቦታን ኩነትን ከምእትዓልብ ነረጋግጽ፡ ኩሉ ከኣ ካብ ናትካ ምንዮታት ብምብጋስ እዩ ዝግበር።
ንሕና ኣብ ሀሮ ብቕዓት እንሰርሕ፣ ነዊሕ ተመክሮ ናይ ምስ ኣብ ሽወደን ሓደሽቲ ዝኾኑ ባእታታት ምስራሕ ኣሎና፡ እቲ ነዓና ፍሉይ ዝገበርና ከኣ ኩሉ ግዜ ነቲ ባእታ ቆላሕታ ንገብረሉን ናይ ነፍስ ወከፍ ውልቀ ሰብ ኣድላይነት ኩሉ ግዜ ኢና ንርዕም። እቲ ነዓና ኣገዳሲ ነዓኻ ንነዊሕ ግዜ ዝሰማመዓካ ትምህርቲ ወይ ስራሕ ክንረኽበልካ እዩ፡ ሓደ ደስ ዝብለካን ንቕድሚት ዘማዕብለካን ቦታ። ምስ ቁምነገረኛታት ኩባንያታትን ናይ ትምህርቲ ትካላትን ጥራይ ኢና ርክብ ዘለና።
ክትሰርሕ ዲኻ ዋላ ትምህርቲ ክትጅምር ትድልይ ብዘየግድስ ኣብ ቅኑዕ ክትዓልብ ንኸነረጋግጸልካ ብቕዓት ኣሎና።
ናይ ስራሕ መምርሒ
ንሕና ኣብ ሀሮ ብቕዓት ምስ ብዙሓት ዝተፈላልያ ናይ ኩባንያ ቅርንጫፋት ርክብ ስለ ዘለና ምስ ሰራሕተና ኣድላይነት ዘለዎም ቁምነገረኛታት ወሃብቲ ስራሕ ንኽትራኸብ ንሕግዘካ። ምስ ቅኑዕ ስራሕ ነጋጥመካ፡ ምስ ኩባንያ ነላልየካን ናብ ቅኑዕ ንኽትዓልብ ከኣ ንሕግዘካ። ናይ ስራሕ ርኽክባትን ንመጻኢ ዕድላት ዝፈጥሩልካን ናይ ስራሕ ልምምድ ቦታ ንሕግዘካ።
ክሳብ እቲ ትደልዮ ስራሕ ትረክብ ሀሮ ስልጥነ/ብቕዓት ምሳኻ ኣሎ።
ብኸምዚ ኣገባብ ከኣ ንሕግዘካ:
 እንታይ ከተበርክት ትደልይ/ትኽእል ምርዳኣ  ፍልጠትካን ብቕዓትካን ምጥርናፍ  ሞያዊ ምጽማድ፡ ሓደ ስራሕ ምርካብን ምድላይን  ምጽሓፍ ሓጺር ታሪኽ ተመክሮን ውልቃዊ ደብዳቤን  ቅድሚ ናይ ስራሕ ቃለ መጠይቕ ንቕርበካ  መባእታዊ ልምዲ ናይ ኮምፑተር  ምስ ኩባንያ ርኽክባት ንምፍጣርን መርበባትካ ንምግፋሕን  ብዝተፈላልዩ ናይ ትምህርታዊ ዑደትን ዓውደ መጽናዕትን ነነቓቕሓካ  ነቲ ጉዳይ ዝምልከት ወርሻታት ምውዳብ
ናይ ትምህርቲ መምርሒ
ንሕና እብ ሀሮ ብቕዓት ካብ ናይ ቀደም ተመክሮትትካን ተገዳስነትካን፣ ከምኡ እውን ካብ ድልየትካን/ህርፋንካን ተበጊሶም ቅኑዕ ትምህርቲ ንኽትረክብ ዝሕግዙኻ ምኩራት ዝኾኑ ናይ ትምህርትን-ሞያን መምርሒ ዝህቡ ኣለዉና። ትምህርትታት ንኽትድልይ ንሕግዘካን ንምህረካን እውን። ምስ ቁምነገረኛታት ናይ ትምህርቲ ትካላት ጥራሕ ኢና ርክብ ዘሎና ከምኡ እውን ሓደ ክትጥቀመሉን ክትምዕብለሉን እትኽእል ትምህርቲ ነረጋግጸልካ። ናሕና ዕላማና እቲ ትምህርትናን መምርሒናን፣ ሽቶኻ ክትወቕዕን እቲ ትደልዮ ስራሕ ንኽትረክብን ዕድላት ንኽህበካ እዩ።
ብኸምዚ ኣገባብ ከኣ ንሕግዘካ
 እንታይ ከተበርክት ትደልይ/ትኽእል ምርዳኣ  ሞያዊ ናይ ምህሮ መምርሒ፣ ምስ ናይ ትምህርትን-ሞያን መራሕቲ  እንታይ ንኽትመሃር ክትርእይ፣ ፍልጠታትካን ምያኻን ጠርንፍ  ደገፍ ንመመልከቲኻ  መባእታዊ ልምዲ ናይ ኮምፑተር  ብዝተፈላልዩ ናይ ትምህርታዊ ዑደትን ዓውደ መጽናዕትን ነነቓቕሓካ  ነቲ ጉዳይ ዝምልከት ወርሻታት ምውዳብ
የገድስካ ድዩም ዝያዳ ክትፈልጥን ትደልይ’ዶ?
ኣብዚ ዝስዕብ ቁ.ስ. 08- 20 57 70 መለሳ ብአለትሮኒካዊ ደብዳቤ ብ info@herokomptens.se ገይርካ ምሳና ርክብ ክትገብር ትኽእል ኢኻ።
መን እዮም ሀሮ ብቕዓት?
ሀሮ ብቕዓት ምስ ሓደሽቲ መጻእቲ ምስራሕ ናይ ብዙሓት ዓመታት ተመክሮ ኣሎናን፡ ከምኡ’ውን ኣብቲ ምሉእ ሰንሰለት መደብ ናይ እግሪ ምትካልን፣ መንበሪ ዑቕበኛታትን፣ ትምህርትን፣ ንጡፋት ኢና። ናይ ሀሮ ራእይ, ብዙሕነት ምስራትን ነቲ ናይ እግሪ ምትካል ግዜ ምሕጻርን ናይ እቶም ሓደሽቲ መጻእቲ ብቕዓት ኣብ ጥቕሚ ምውዓልን እዩ። ግሉጽነት፡ ሞያነት ከምኡ ከኣ ናይ ደቂ ሰብ ሓደ ዓይነት ክብሪን ዋጋን፣ ናይ ስራሕና ባህሪ መግለጺ እዮም።


Dela: