Kulturkompetens – Världen är ny är ditt tänk detsamma?

Oftast utgår människan från sin egen kultur som självklar och granskar övriga utifrån sina ”kulturglasögon”. Det är när detta sker som många missförstånd och kulturkrockar kan uppstå. Föreläsningen ’Kulturkompetens- Världen är ny är ditt tänk detsamma’ handlar om att öka förståelsen och höja kunskapsnivån gällande mötet mellan olika individer från olika kulturer. Den skapar inspirerande insikter och behandlar en hel del frågor som kan uppstå mellan gruppcentrerade- och individcentrerade synsätt. Tillsammans skapar vi sammanhang som ger ökad insikt för sättet att se på sig själv, andra och ett samhälle i förändring.  Vidare arbetar vi även med kulturella skillnader och likheter och hur vi förhåller oss till varandra utifrån detta.

Syfte

Syftet med föreläsningen är att skapa förståelse för den egna och andras kulturer. Den ger även förutsättningar för att bättre förstå hur mötet med människor i arbetslivet eller i vården kan hanteras för att minska missförstånd och kulturkrockar. Syftet är även att ta fram en handlingsplan för hur just ert företag eller instans kan arbeta proaktivt med handledarskap för att ta emot nyanlända eller utrikesfödda personer i verksamheten.

Upplägg

Gemensamt skapas en grund för det helhetsperspektiv vi vill förmedla kring kultur och kulturkompetens som begrepp. Vi bygger föreläsningen på två heldagar som är kompletterande men oberoende av varandra. I steg ett fokuseras det olika metoder att erhålla det som vi kallar kulturkompetens dvs. erfarenheter, kommunikation och kunskaper som behövs för att förstå sig på och sätta sig in i andra människors tankesätt och även förmåga att förmedla sitt eget. Andra steget bygger på att aktivt arbeta med att ta fram en handlingsplan inför handledning av nyanlända eller utrikesfödda. Här ingår bland annat bemötande, sociala koder och det gemensamma ansvaret. Vi bygger konceptet på olika case, scenarion och verkliga exempel och skapar ett dynamiskt, händelserikt och intressant koncept.

Målgrupp

Föreläsningen vänder sig till näringsliv som önskar verktyg för att arbeta mer proaktivt med att ta emot och arbeta mot utrikesfödda och nyanlända. Den vänder sig även till kommuner, instanser och organisationer som har ett behov av att öka förståelsen inom begreppet.

Referenser

”Det har varit lärorik och bra lärare som har gett bra förklaringar till olika känslor, kultur och annat som man har fått med sig.”

Deltagare på föreläsningen i samarbete med Nässjöakademin på uppdrag av Omsorgsförvaltningen i Nässjö.

”Att man har nu mer kunskap om hur man ska tänka vara som handledare och det tycker jag är jättebra och olika idéer om hur man ska bemöta och förstå de som ska handledas.”

Deltagare på föreläsningen i samarbete med Nässjöakademin på uppdrag av Omsorgsförvaltningen i Nässjö.

Vill du veta mer?

Mejla info@herokompetens.se eller ring 070- 341 30 39 för att prata om hur en föreläsning, kurs eller utbildning efter din organisations behov kan se ut.

Kontakt

Erika Kull Pettersson
Erika Kull Pettersson
Utbildningskoordinator